سطوح حساب کاربری

مطابق مصوبه بانک مرکزی، سقف واریز تومانی برای کاربران پلتفرم صرافی، از هر کارت بانکی روزانه تا 50 میلیون تومان و مجموع کارت‌های بانکی تا سقف 100 میلیون تومان در روز است. سقف مجموع برداشت رمزارز و تومان در 24 ساعت معادل 100 میلیون تومان مقرر گردیده و صرافی نقدینکس خود را ملزم می‌داند تا طبق ظوابط عمل نموده و به قوانین و مقررات وضع شده توسط نهادهای ذیصلاح، تمکین نماید. بنابراین سقف مجموع برداشت تومان و رمزارز در 24 ساعت در همه سطوح مطابق دستورالعمل فوق، یکسان در نظر گرفته شده است.

سطح عادی (سطح 1):

سطح عادی یا سطح 1 شامل کاربرانی است که احراز هویت شده و اطلاعات حساب بانکی آنها در نقدینکس تأیید شده باشد. همچنین سقف مجموع واریز تومانی آنها در 30 روز انتهایی زیر 10 میلیون تومان باشد. کارمزد این سطح برابر با 0.32 درصد از ارز یا مبلغ دریافتی خواهد بود. سقف مجموع درخواست‌های برداشت برای کاربران این سطح در 30 روز انتهایی، 500 میلیون تومان خواهد بود.

سطح برنزی (سطح 2):

سطح برنزی یا سطح 2 شامل کاربرانی است که مراحل احراز هویت سطح عادی را با موفقیت انجام داده و مدرکی معتبر از محل سکونت که در آن نام کاربر و محل سکونت ایشان درج شده باشد را به تائید کارشناسان نقدینکس رسانیده باشند و همچنین مجموع واریز تومانی آنها در 30 روز انتهایی بین 10 میلیون تومان و 50 میلیون تومان بوده باشد. کارمزد در این سطح 0.29 درصد از ارز یا مبلغ دریافتی خواهد بود. سقف مجموع درخواست‌های برداشت برای کاربران این سطح در 30 روز انتهایی، یک میلیارد تومان خواهد بود.

سطح نقرهای (سطح 3):

سطح نقره‌ای یا سطح 3 شامل کاربرانی است که در سطح برنزی احراز هویت کامل شده‌اند و یک قطعه فیلم با ویژگی‌های مد نظر تیم پشتیبانی را ارسال و به تایید کارشناسان نقدینکس رسانیده باشند و همچنین مجموع واریز تومانی آنها در 30 روز انتهایی بین 50 میلیون تومان و 200 میلیون تومان بوده باشد. کارمزد در این سطح 0.26 درصد از ارز یا مبلغ دریافتی خواهد بود. کاربران نقره‌ای می‌توانند به‌صورت نامحدود واریز رمزارز و معادل 100 میلیون تومان برداشت رمزارز داشته و در بازارهای رمزارز به رمزارز و رمزارز به تومان به‌صورت نامحدود فعالیت نمایند. سقف مجموع درخواست‌های برداشت برای کاربران این سطح در 30 روز انتهایی، یک و نیم میلیارد تومان خواهد بود.

سطح طلایی (سطح 4):

سطح طلایی یا سطح 4 شامل کاربرانی است که تا سطح نقره‌ای احراز هویت شده و همچنین مجموع واریز تومانی آنها در 30 روز انتهایی بین 200 میلیون تومان و 500 میلیون تومان بوده باشد. کارمزد در این سطح 0.23 درصد از ارز یا مبلغ دریافتی خواهد بود. کاربران سطح طلایی می‌توانند به‌صورت نامحدود واریز رمزارز و معادل 100 میلیون تومان برداشت رمزارز داشته و در بازارهای رمزارز به رمزارز و رمزارز به تومان به‌صورت نامحدود فعالیت نمایند. سقف مجموع درخواست‌های برداشت برای کاربران این سطح در 30 روز انتهایی، دو میلیارد تومان خواهد بود.

سطح پلاتینیوم (سطح 5):

سطح پلاتینیوم یا سطح 5 شامل کاربرانی است که تا سطح نقره‌ای احراز هویت شده و همچنین سقف مجموع واریز تومانی آنها در 30 روز انتهایی بیش از 500 میلیون تومان بوده باشد. کارمزد در این سطح 0.20 درصد از ارز یا مبلغ دریافتی خواهد بود. کاربران سطح پلاتینیوم می‌توانند در بازارهای رمزارز به رمزارز و رمزارز به تومان به‌صورت نامحدود فعالیت نمایند. سقف مجموع درخواست‌های برداشت برای کاربران این سطح در 30 روز انتهایی، 3 میلیارد تومان خواهد بود. (*) باقی ماندن در هر سطح کاربری منوط به مجموع میزان واریز تومانی آنها در 30 روز انتهایی می‌باشد.